ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
14
60373

اعضاي كميسيون دائمي هيات امنا

  1. دكتر غلامحسين كريمي دوستان - رئيس محترم كميسيون دائمي هيات امنا
  2. دكتر سعيد حميدي - رئيس محترم دانشگاه اراك و دبير هيات امنا
  3. دكتر شهاب كسكه - معاون محترم مركز در امور هيات‌هاي امنا و هيات‌هاي مميزه
  4. دكتر حمیدرضا صبا- رئیس محترم دانشگاه تفرش
  5. دكتر محسن نجفی- سرپرست محترم دانشگاه صنعتي اراك
  6. دكتر حسن خلیلی- رئیس محترم مركز آموزش عالي محلات
  7. دكتر ملك سليماني - عضو محترم هيات علمي دانشگاه اراك و عضو كميسيون دائمي
  8. دكتر حسین صادقی- عضو محترم هيات علمي دانشگاه اراك و عضو كميسيون دائمي
  9. دكتر مهدي جعفري‌پناه - عضو محترم هيات علمي دانشگاه تفرش و عضو كميسيون دائمي
  10. دكتر مصطفی یوسفی‏راد- عضو محترم هيات علمي دانشگاه صنعتي اراك و عضو كميسيون دائمي
 

آخرین مطالب دسته بندی اخبار